Ugrás a fő tartalomhoz
Utolsó frissítés: 2024. február 9

Felhasználási feltételek

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSI ÉS TÁROLÁSI SZABÁLYZATAINKRA VONATKOZÓ EGYEZÉSI KÉRÉS ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük érdeklődését a Caro Boutique Hotel szolgáltatásai iránt. Számunkra, tekintettel az Önnel ápolt szép kapcsolatunkra, elengedhetetlen, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelmét biztosítsuk. Ami az Ön személyes adatait illeti, azok bizalmas kezelése különösen fontos számunkra.

MILYEN ADATOKAT FELDOLGOZUNK?

A megrendelt szolgáltatások teljesítése, a Megrendelés visszaigazolása, a Megrendelés állapotáról történő tájékoztatás, a benyújtott panaszok megválaszolása, a kínált szolgáltatások értékelése, valamint kereskedelmi, szolgáltatási promóció, marketing, reklámozás, fejlesztés, kutatási tevékenység piac, statisztika, értékesítés és vásárlói vásárlási magatartás nyomon követése, adminisztratív és médiatevékenység, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a következő személyes adatokkal bízza meg: név, vezetéknév, cnp, lakcím, e-mail cím, ip cím , telefonszám. Kérjük, ne adjon meg nekünk olyan személyes adatot, amely a jelen szabályzatban meghatározott célhoz feltétlenül szükséges.

MI A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGI ALAPJA?

A személyes adatokat az Ön hozzájárulásával adjuk át, és kizárólag az alábbi sorokban bemutatott célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel.
Megemlítjük, hogy a személyes adatok feldolgozása az Ön erre vonatkozó hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Azok a helyzetek, amelyekben a Caro Boutique Hotel gyűjti és feldolgozza az Ön személyes adatait, valamint az adatok kezelésének céljai:

Kapcsolatfelvételi űrlap és hírlevél feliratkozás a https://www.caro-oradea.ro weboldalon és ezen webdomainek egyéb aldomainjein vagy mikrowebhelyein.
A személyes adatok gyűjtésének ebben az esetben az a fő célja, hogy választ adjon az Ön esetleges kérdéseire, lehetőséget adva arra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot és felajánljuk a kért megoldásokat. Ezek az adatok (pl. e-mail cím, telefonszám, név) szükségesek a jó kommunikációhoz cégünk és Ön, mint potenciális vásárló között. Ugyanakkor a platformunkra telepített, különböző elemző és statisztikai szolgáltatóktól származó követőkódok segítségével olyan adatok gyűjtése történik meg, mint az IP-cím, egy oldal használatának időtartama, egy bizonyos időintervallumban meglátogatott oldalak.
Az összegyűjtött információk egyetlen célja, hogy optimalizált és jobb élményt nyújtsunk platformunk működésével kapcsolatban minden alkalommal.

KINEK VAN HOZZÁFÉRÉS AZ ÖN ADATAIHOZ?

Tájékoztatjuk, hogy a platform hatékony működése érdekében különböző szolgáltatásokat veszünk igénybe külső vagy belső szolgáltatóktól („az üzemeltető által meghatalmazott személyek”), akiknek továbbíthatjuk az Öntől gyűjtött személyes adatok egy részét, a kifejezetten megemlítjük, hogy csak olyan felhatalmazott személyeket veszünk igénybe, akik kellő garanciát vállalnak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására annak érdekében, hogy az adatkezelés megfeleljen a Rendeletben foglalt követelményeknek és biztosítsa az Ön jogainak védelmét. együttműködünk a fent említett szolgáltatókkal, és a részükre továbbított személyes adatok a következők:

SMTP (e-mail kommunikáció) – e-mail cím;
Hírlevél szolgáltatás – e-mail cím, név, vezetéknév, telefonszám;
Számlázási szolgáltatások – név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cím;
Támogatási szolgáltatások / projektmenedzsment – név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám;
Futár/postai szolgáltatások – név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cím;
SMS küldő szolgáltatások – telefonszám;
Online fizetési feldolgozási szolgáltatások – név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cím;
Megjegyzés szolgáltatások – név, vezetéknév, e-mail;
Számviteli szolgáltatások – név, vezetéknév, cím, cnp, cégadó adatok;
Jogi szolgáltatások – név, vezetéknév, cím, irányítószám;

Meddig TÁROLNAK AZ ADATOIT?

Az Ön által megadott személyes adatokat az Önnel fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint azt követően ésszerű ideig kezeljük és tároljuk, amely nem lehet rövidebb az általános elévülési időnél.

MILYEN JOGAI VANNAK?

Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • az adatokhoz való hozzáférés joga – jogosult arra, hogy a Caro Boutique Hoteltől visszaigazolást kapjon arról, hogy Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem, valamint hozzáférést kaphat az említett adatokhoz; ezzel egyidejűleg másolatot kaphat azokról a személyes adatokról, amelyeket a Társaságunk rendelkezésére bocsátott, és amelyek az adatkezelés tárgyát képezik; az Ön által kért egyéb másolatokért a Caro Boutique Hotel az adminisztrációs költségeken alapuló ésszerű díjat számíthat fel; ha elektronikusan nyújtja be kérelmét, és ha más formátumot nem kér, az információkat egy általánosan használt elektronikus formátumban adjuk át Önnek;
 • helyesbítéshez való jog – Önnek jogában áll kérni a Caro Boutique Hoteltől a pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint
 • a hiányos személyes adatok kiegészítésének joga; A Caro Boutique Hotel minden címzettet közöl a helyesbítésről, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel jár, és tájékoztatja Önt ezekről a címzettekről, ha Ön ezt a munkát kéri;
 • az adatok törléséhez való jog – Ön jogosult arra, hogy kérje a Caro Boutique Hoteltől az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, a Caro Boutique Hotel pedig köteles ezeket az adatokat törölni, ha: (i) a személyes adatok már nem állnak rendelkezésre szükségesek azoknak a céloknak a teljesítéséhez, amelyekre azokat gyűjtötték vagy feldolgozták; (ii) visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs nyomós jogos ok az adatkezelésre; (iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (v) a személyes adatokat törölni kell a Caro Boutique Hotel uniós jogon vagy román jogszabályokon alapuló jogi kötelezettségének teljesítése érdekében; A Caro Boutique Hotel minden olyan címzettet értesít, akivel személyes adatot közölt, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel jár, és tájékoztatja Önt ezekről a címzettekről, ha Ön ezt a munkát kéri;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog – Önnek jogában áll kérni a Caro Boutique Hoteltől az adatkezelés korlátozását, ha Ön az alábbi esetek valamelyikében áll: (i) vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, amely a Caro Boutique Hotel rendelkezésére áll. az adatok pontosságának ellenőrzésére; (ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) a Caro Boutique Hotelnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön jogalapításhoz, jog gyakorlásához vagy bíróság előtti védelméhez kéri azokat; vagy (iv) Ön tiltakozott a feldolgozás ellen arra az időtartamra, amely alatt ellenőrizték, hogy a Caro Boutique Hotel törvényes jogai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival szemben; A Caro Boutique Hotel minden olyan címzettet közöl, akivel személyes adatot közölt, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel jár, és tájékoztatja Önt ezekről a címzettekről, amennyiben Ön ezt kéri;
 • az adathordozhatósághoz való jog – Ön jogosult arra, hogy a Caro Boutique Hotel számára biztosított személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat bizonyos feltételek mellett egy másik üzemeltetőnek továbbítsa; e jogának gyakorlásához Önnek jogában áll személyes adatait közvetlenül a Caro Boutique Hoteltől egy másik üzemeltetőhöz továbbítani, ha ez technikailag megvalósítható;
 • a tiltakozás joga – Önnek joga van arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilok létrehozását is;
  a kizárólag automatikus adatfeldolgozáson alapuló döntés hatályának kizárásához való jog, ideértve a profilok létrehozását is;
 • panasz benyújtásának joga a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeletéhez;
 • joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni, anélkül, hogy ez érintené a személyes adatok Caro Boutique Hotel által a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett kezelésének jogszerűségét.

HOGYAN fér hozzá ADATOHOZ?

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van az Ön által nekünk küldött személyes adatokkal kapcsolatban, ideértve az előző részben említett jogainak gyakorlását is, forduljon hozzánk a következő telefonszámon: Tel +40 359405204 | Fax +40 359405207 | Nagyvárad, Mihail Kogalniceanu 21/A.

A Caro Boutique Hotel vállalja, hogy lehetőség szerint elektronikus formátumban megadja az Ön által kért információkat, kivéve, ha más formátumot kér.

A megadott információkat, valamint a fenti jogok gyakorlása során megtett kommunikációt és intézkedést a Caro Boutique Hotel ingyenesen biztosítja. Így, ha az Ön kérései megalapozatlannak vagy túlzónak minősülnek ismétlődő jellege miatt, a Caro Boutique Hotel:

i) vagy díjat számítanak fel, figyelembe véve az információnyújtás vagy kommunikáció, illetve a kért intézkedés megtételének adminisztratív költségeit;
ii. vagy megtagadja a kérés teljesítését.

Kijelentjük, hogy jelen megállapodás elfogadásával az Ön személyes adatait a Caro Boutique Hotel a jelen Személyes Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli.

Szociális központ: Cuza Vodă utca, sz. 22, Nagyvárad-Bihar, Románia

Munkahely címe: Mihail Kogălniceanu utca, sz. 21/A, Nagyvárad-Bihor RO 16272923 J05/541/2004

IBAN kód (fizetéshez): RO09BACX0000003018338000

Köszönöm!

hu_HUHungarian